Pracownia Radiologiczna

Badania RTG mają charakter nieinwazyjny, służą do szybkiej diagnostyki układu kostnego człowieka. Badanie takie polega na prześwietleniu określonej części ciała wiązką promieniowania rentgenowskiego. Ze względu na bardzo dużą przenikliwość, promieniowanie rentgenowskie przechodzi przez ciało pacjenta, dociera do płyty obrazowej w kasecie następnie obraz z płyty po przeskanowaniu tworzy cyfrowe zdjęcie rentgenowskie.Zdjęcie takie następnie opisuje lekarz radiolog na komputerowej stacji diagnostycznej.

Nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski zapewnia bezpieczeństwo naszym Pacjentom. Zdjęcia RTG wykonywane w naszej Pracowni Radiologicznej są bardzo dobrej jakości, co ma bezpośrednio związek z wartością diagnostyczną.

Pracownia RTG świadczy usługi w zakresie:
- badania części kostnych: głowy, zatoki, wszystkich odcinków kręgosłupa, stawów, miednicy,
- kończyny dolnej, kończyny górnej
- badania klatki piersiowej (badania okresowe - dla celów medycyny pracy)

Wyniki badania bez opisu otrzymają Państwo do 10 minut, po wykonanym zdjęciu

Wyniki badania z opisem wydawane są następnego dnia roboczego.

WYKONYWANIE BADAŃ  U KOBIET W CIĄŻY

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 884 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medyczne

1.    Wykonywanie badań rentgenodiagnostycznych u kobiet w ciąży jest ograniczone do niezbędnych przypadków, jeżeli nie mogą być one wykonane po rozwiązaniu.

2.    Badania należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę płodu przed ekspozycją na promieniowanie, poprzez wybór właściwej techniki badania oraz stosowanie właściwych osłon osobistych na okolicę brzucha i miednicy.


3.    Badania  u kobiet w wieku rozrodczym powinno wykonywać się
        w 1-10 dniu cyklu, w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku   wczesnej, nierozpoznanej ciąży.


J E Ś L I   J E S T E Ś   W   C I Ą Ż Y,  P O I N F O R M U J
P E R S O N E L  O  T Y M  FA K C I E  P R Z E D  WY K O N A N I E M  
B A D A N I A

4.    Podczas wykonywania badania rentgenodiagnostycznego w pomieszczeniu, w którym znajduje się aparat rentgenowski, mogą przebywać wyłącznie pacjent oraz osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z badaniem.

5.    Wykonanie badania rentgenowskiego u osób poniżej 16 roku życia należy odnotować w książce zdrowia dziecka.


6.    Badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej.
Skierowanie o którym mowa poza wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach zawiera:

- cel i uzasadnienie badania; - wstępne rozpoznanie kliniczne;
- informacje istotne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury      radiologicznej.