MIEJSCE I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ SPZOZ W GMINIE JABŁONKA

 

1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce.

2. W skład zakładu leczniczego wchodzą Księgowość i administracja oraz Komórka informatyczno-sprawozdawcza, a także następujące jednostki organizacyjne:

 • Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce,
 • Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Lipnicy Małej,
 • Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Podwilku.
 • Filia Orawskiego Centrum Zdrowia w Zubrzycy Górnej

3. W skład jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce:
 • Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia dla dzieci zdrowych o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
 • Poradnia dla dzieci chorych o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci,
 • Poradnia stomatologiczna o specjalności: poradnia stomatologiczna,
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej o specjalności: poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej o specjalności: poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Pracownia analityczna o specjalności: poradnia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
 • Pracownia RTG o specjalności: pracownia RTG
 1. Filia OCZ w Zubrzycy Górnej:
 • Poradnia lekarza rodzinnego o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 1. Filia OCZ w Lipnicy Małej:
 • Poradnia lekarza POZ o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia stomatologiczna o specjalności: poradnia stomatologiczna,
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej o specjalności: poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 1. Filia OCZ w Podwilku:
 • Gabinet medycyny szkolnej o specjalności: gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej o specjalności: poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia stomatologiczna o specjalności: poradnia stomatologiczna,
 • Poradnia lekarza rodzinnego o specjalności: poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

4. Komórki organizacyjne określone w ust. 2 podlegają bezpośrednio Dyrektorowi zakładu i realizują świadczenia zdrowotne w zakresie ich kompetencji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

5. Świadczenia udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku

 

Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi zakładu

 

1. W ramach Poradni lekarza POZ funkcjonuje Gabinet lekarza POZ oraz gabinet zabiegowy i punkt szczepień.

2. W gabinecie lekarza POZ do podstawowych zadań lekarza należy wykonywanie świadczeń zdrowotnych określonych w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Realizacja opieki nad pacjentami zadeklarowanymi do lekarzy następuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Dokumentowanie wykonanych świadczeń oraz prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami prawa oraz umową z NFZ.

3. Do podstawowych zadań gabinetu zabiegowego i szczepień należy :

 • wykonywanie iniekcji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
 • wykonywanie zabiegów diagnostycznych ( RR,EKG itp.) .
 • wykonywanie szczepień według obowiązującego kalendarza szczepień .
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdań zgodnie z wymogami prawa i NFZ.
 • planowanie szczepień i przestrzeganie terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek oraz leków i materiałów medycznych.
 • organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.
 • ścisła współpraca z lekarzem POZ i innymi specjalistami w zakresie opieki nad pacjentem.

4.  W ramach gabinetu pielęgniarki POZ zatrudnione są pielęgniarki POZ (środowiskowe – rodzinne), a do ich podstawowych zadań należy wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i zgodnie z obowiązującą umową z NFZ. Dokumentowanie wykonanych świadczeń i prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami prawa i NFZ.

5.  Do zadań gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy zapewnienie kompleksowej opieki położniczo-ginekologicznej w miejscu zamieszkania pacjentów oraz wykonywanie zleceń lekarskich w ramach ścisłej współpracy z poradniami POZ, ginekologiczno-położniczymi oraz innymi poradniami.

6.  Realizacja opieki nad pacjentami zadeklarowanymi do pielęgniarek POZ oraz położnej środowiskowo-rodzinnej następuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

7.  W gabinecie medycyny szkolnej pracują pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, a do ich obowiązków należy wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uczniów, zgodnie z obowiązującą umową z NFZ i zapewnieniem dostępności do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką zgodnie z harmonogramem pracy w poszczególnych szkołach.