|
Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka.
 
2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art.9 ust. 2 lit. h,- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
 
6)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 
7)  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  PUODO.
 
8)  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 
Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 

 
 MONI 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1)  Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, ul. 3 Maja 7, 34-480 Jabłonka.
 
2)  Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 
3)  Ppodstawą przetwarzania jest przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 
4)  Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
 
5)  Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 
6)  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- PUODO.
  
Regulamin Monitoringu Wizyjnego

 
1)  Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie SPZOZ w Jabłonce.
 
2)  System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer, rejestrator, oprogramowanie do obserwacji zapisów.
 
3)  Monitoringiem objęty jest: 
 
  •  Budynek SPZOZ w Jabłonce  przy ul. 3 Maja 7 (poczekalnie, Korytarz). 
  •  Teren wokół budynku (wejście główne, drogi dojścia, teren zlokalizowany wokół niego).
 
4)  Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
 
5)  Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez dyrektora (Administratora danych osobowych).
  
6)  Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez  dyrektora (Administratora danych osobowych): 
 
  •  Zakładowy inspektor ochrony danychdyrektor.
  •  Dyrektor
  •  Osoby upoważnione przez  dyrektora w celach określonych w pkt 1.
  •  Pracownicy firm serwisujących system monitoringu na mocy umowy powierzenia.
 
7)  Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu.
 
8)  Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej w celach określonych w pkt 1.
 
9)  Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 
10)  Zapisy monitoringu przechowywane są przez 30 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada dyrektor (Administrator danych osobowych) i zakładowy inspektor ochrony danych.
 
11)  Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery) umieszczana jest w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do budynku.